ประชาสัมพันธ์ ทุนศิษย์เก่าภาควิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 15 ทุน (ทุนละ 20,000 บาท)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
“นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน
ดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร
https://kmutt.me/hlgAsA1

นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF)
จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ
อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7
เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร 15-25 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 26 ส.ค. 2565
สัมภาษณ์ 30 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ 31 ส.ค. 2565
หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ