ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

** ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาว่าได้ลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่
โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)

Categories: ประกาศ