ประชาสัมพันธ์ อบรมและ Workshop โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำโดยนโยบายคมนาคม (Thailand Clean Mobility Program) - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์ อบรมและ Workshop โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำโดยนโยบายคมนาคม (Thailand Clean Mobility Program)

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ สนข. จัดการอบรม และ Workshop ในโครงการ Thailand Clean Mobility Program หัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยนโยบายคมนาคม
ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรม Workshop ในวันที่ 5 และ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ที่ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Social Innovation Hub) อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (ติดกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ) โดยมีกำหนดการดังนี้
5 ก.ค. 2565
-ปัญหาจราจรและผลกระทบในด้านต่างๆ (การบรรยาย/วิดีทัศน์)
-ทำไมการแก้ปัญหาในอดีตจึงไม่ประสบความสำเร็จ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
-นโยบายทางเลือก: Congestion Charge และความเป็นไปได้ในไทย (การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทย/ต่างประเทศ)
-กิจกรรมกลุ่ม
7 ก.ค. 2565
-นโยบาย Congestion Charge เพื่อลดปัญหาจราจรและมลภาวะในกรุงเทพมหานคร (นำเสนองานกลุ่ม)
-วิสัยทัศน์ร่วมเกี่ยวกับนโยบาย Congestion Charge ในกรุงเทพมหานคร (การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
-Roadmap เพื่อนำไปสู่นโยบาย Congestion Charge ในกรุงเทพมหานคร (การเสวนา/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและ Workshop ได้ที่ https://forms.gle/saBSiB9osfPZGR927
หมายเหตุ
-การลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่าย มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน บริการตลอดการอบรม
-มีโล่รางวัล Best Presentation Award สำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมและมีประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมทุกคน
-ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

Categories: ประกาศ