ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนเพชรโยธา) ประจำปีการศึกษา 2565 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี