ประชาสัมพันธ์ โครงการ "CE Zero" รณรงค์ให้นศ.แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี