ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2019​ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี​ Times Higher Education World University Rankings by Subject : Engineering and Technology

ขอแสดงความยินดีกับ​ 12​ มหาวิทยาลัย​ไทย​ และในฐานะภาควิชาวิศวกรรมโยธ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ ขอร่วมภูมิใจจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2019​ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี​ Times Higher Education World University Rankings by Subject : Engineering and Technology

อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26.7 คะแนน 

อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 22.3 คะแนน 

อันดับที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21.0 คะแนน 

อันดับที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 20.9 คะแนน 

อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20.3 คะแนน 

อันดับที่ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19.7 คะแนน 

อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18.8 คะแนน 

อันดับที่ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 18.1 คะแนน 

อันดับที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17.6 คะแนน

อันดับที่ 10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 16.6 คะแนน 

อันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 14.9 คะแนน

อันดับที่ 12 มหาวิทยาลัยนเรศวร 13.5 คะแนน 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/engineering-and-IT#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ