งานวิจัยดีเด่นของนศ.โยธา ได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปี2562 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

นายพีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย นักศึกษาปริญญาเอก (คปก. 19) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เป็นที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ และวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการประเมินสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย” ในงาน RGJ-University Forum เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตวันนา โดยได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าเป็นผลงานวิจัยดีเด่น และได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการประจำปีของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ