ผลงาน การประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ร่วมออกบูธ ASIA WAREHOUSE SHOW 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต (Construction Innovations and Future Infrastructures Research Center: CIFIR) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธโดยนำเสนอผลงานวิจัย “การประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ” ภายในงาน Asia Warehouse Show 2022 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (การพัฒนาอาคารคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2579) โดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ผลงานการประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในด้านการประเมิน การตรวจสอบ การทดสอบวัสดุ การทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนการทดสอบโครงสร้างชั้นวางสินค้าและอาคารขนาดเทียบเท่าขนาดจริง (Full Scale Building Test) นอกจากนี้ยังได้เสนอทางเลือกใหม่ในการประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้า อาคารจัดแสดงสินค้า โครงสร้างพื้นฐาน และชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ด้วยการใช้เทคโนโลยีการสแกนวัตถุ 3 มิติ โดยในการออกบูทแสดงผลงานในครั้งนี้มี รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล นายพีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย นายณัฐพล บุญสุริยพันธ์ นางสาววนัชพร งามประเทืองโสภา และนายคณิต อกนิษฐ์ อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นตัวแทนคณะผู้วิจัยนำเสนอผลงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ