ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ (UK PSF)

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ
The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance HE

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ