พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูช่างวิศวกรรมโยธาประจำปี 2564 โดยในปีนี้ได้จัดพิธีไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ Facebook live ผ่าน กลุ่ม Civil KMUTT News โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆแก่นักศึกษา พิธีไหว้ครูครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รางวัลผลการเรียนดี รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และ รางวัลการแข่งขันเกม ใน Civil Game-Esport หลังจากพิธีประกาศรางวัลเสร็จสิ้น ในช่วงท้ายของการจัดงาน นักศึกษาได้จัดทำวิดีโอขึ้นเพื่อขอบคุณ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯและตำแหน่งเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่คอยดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาตลอดมา

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร