ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2562 เรื่อง “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ และสนับสนุน” ณ โรงแรม เอเชีย ชะอำ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมของภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดสัมมนาและชี้แจงการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานกลุ่มวิชาการ และสายสนับสนุน พร้อมทั้งทบทวนและปรับเป้าหมายภารกิจการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของภาควิชาฯ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯ อีกทั้งเป็นสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในภาควิชาฯ

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร