ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดการสัมมนาประจำปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2565 เรื่อง “Transformation for the Future – CE ” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565 โดย มี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับทุกท่าน  ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวพิธีเปิด  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คณบดีฯ ขอฝาก” รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการร่วมมือของภาควิชาฯ กับภาคอุตสาหกรรม” ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยของภาควิชาฯ”  คณาจารย์และเจ้าหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช่วยกันร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯต่อๆไป

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร