ภาควิชาฯขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellowship จาก AdvanceHE, UK

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล
ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellowship จาก AdvanceHE, UK

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ