ภาควิชาโยธารับการตรวจประเมิน ABET MOCK VISIT

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประจำปี 2561 ของสำนักกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก” ภาควิชาฯจึงผลักดันให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ABET ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม New Jersey Institute of Technology รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และคุณปลายพรรณ สืบสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ตัวแทนจากสำนักกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าทดลองประเมิน (Mock Visit) ซึ่งการผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Categories: ข่าวสาร