มอบทุน ITCE Platinum และ ทุน ITCE Outstanding Achievement 1/2560 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มอบทุน ITCE Platinum และ ทุน ITCE Outstanding Achievement 1/2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.00 น. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (ITCE) ที่ได้รับทุนITCE PlatinumและทุนITCE Outstanding Achievement  ในภาคการศึกษาที่1/2559  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนITCE Platinumแบบเต็มรูปแบบ ทุนการศึกษาละ 53,500บาท ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4นายพชร ทีฆธนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3นางสาวหฤทัย เบชิกู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวขวัญกมล จิตรตระกูล และนักศึกษาชั้นปีที่ 1นายสิทธิ ประสิทธิกุลวัฒน และนักศึกษาที่ได้รับทุน ITCE Platinum แบบบางส่วน ทุนการศึกษาละ 26,750 บาทได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4นายญาณพล ฐิติกวานนท์ และนายทัศนันท์ ธัญญพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3นายสุพงษ์พิสิฐ ปานะเจริญ และนางสาวภัทรนันท์ ธนศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  นายมาวิน เปี่ยมกุลวนิช และนายกฤษณ์     เอื้อสุนทรพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 1นายกานต์ นานนท์ และนายชัยวัฒน์ แสนบุญส่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนITCE Outstanding Achievement  ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4นางสาวศักดิณี เจริญวงศ์ศักดิ์ และนายพนิต สิริประเสริฐ นักศึกษาปีที่3 นายฐิติกร วิกรมวณิชย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2นายภานุกร เลิศสาครประเสริฐ และนายจิตริน ทวีจักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายชญานิน พันธ์นิตย์ และนายสุทธิรักษ์ สัตถวิชยพิชญ์ ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น4

 

 

Categories: ข่าวสาร