มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. / EP.20 แนวทางการบริหารงานก่อสร้างในยุค 4.0 และ New Normal - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี