รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี จากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี จากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จากบทความวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังต่อกำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกน” แต่งโดย ปัญจพาณ์นนท์ ชัยวาณิชยา และ วรัช ก้องกิจกุล นำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมแบบออนไลน์. Excellent Paper Award from the Organizing Committee of the 26th National Convention on Civil Engineering for the paper entitled “Influence of fiber inclusion and geogrid reinforcement on the compressive strength and stiffness of sand in triaxial compression”, authored by Chaiwanichaya, P. and Kongkitkul, W., presented in the 26th National Convention on Civil Engineering, 23-25 June 2021, Online conference.

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ