รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล ได้รับรางวัล Best Paper Award จาก GEOMATE Society

เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2021 จากบทความเรื่อง An experimental study on temperature effects on elastic and creep deformation behaviours of a sand แต่งโดย Punya-in, Y. and Kongkitkul, W. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Kyoto Research Park, Kyoto, Japan 3-5 November 2021. Best paper for the paper entitled “An experimental study on temperature effects on elastic and creep deformation behaviours of a sand”, The 11th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Kyoto Research Park, Kyoto, Japan 3-5 November 2021.

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ