รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุน : ค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษตามหลักสูตร

หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2564
ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews300664/

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ