รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด

ลักษณะการจ้างงาน
ต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from Home) เท่านั้น
ทั้งนี้ต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ และกลุ่มวิจัย
โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ ซึ่งผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า
และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้รวมทั้งต้องส่งรายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
พร้อมเอกสารรายงานการปฏิบัติงานในทุกเดือน

ระยะเวลาการจ้างงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุน Applied Learning (2) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ