รับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด(COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นทุนขั้นต่ำ 1,500 บาท และจะพิจารณาทุนที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา”

นักศึกษาทุกระดับชั้นแสดงความจำนงรับทุนการศึกษาที่เว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/
นักศึกษาปัจจุบัน รับสมัครระหว่างวันที่ 5 -16 กรกฎาคม 2564
นักศึกษาใหม่รหัส 64 รับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
(**เฉพาะนักศึกษาใหม่รหัส 64 บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีตามรายละเอียดดังนี้ https://bit.ly/SFA64AC )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/ ภายในวันที่30 กรกฎาคม 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : เครือข่ายผู้ประสานงานประจำคณะ/ภาควิชา ได้ที่ https://bit.ly/contact2564
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sfa.kmutt.ac.th/cs_covid_1-2564/

 

 

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ