รับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในเอกสารแนบ
2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาในชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครให้ดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563

ประกาศทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563

สาขาประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ