รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา

สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี)

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: jiraporn.som@kmutt.ac.th

โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป”

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร

Categories: ประกาศ