รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ตามที่นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)

จาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. และภาควิชาฯ ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานช่วยเหลือฯ ให้ดำเนินการดังนี้

1. นำส่งเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม ก.ค.18 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
(ขอความร่วมมือใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกต่อการโอนเงิน)
พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง
ผ่านช่องทาง http://bit.ly/SFA_AC ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564

2. เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม

หมายเหตุ :  ภาควิชาฯ เพิ่งได้รับแจ้งข้อมูล ขออภัยที่ต้องแจ้งเร่งด่วน และเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองขอให้นักศึกษาเร่งดำเนินการภายในวันที่กำหนด

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ