รายละเอียดขั้นตอนในการตรวจรูปแบบและจัดส่งวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียดขั้นตอนในการตรวจรูปแบบและจัดส่งวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2561

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบจบ ควรแก้รูปเล่มวิทยานิพนธ์พร้อมจัดทำเอกสารประกอบส่งภาควิชาฯ ภายใน 30 วัน หลังการสอบ

Categories: ประกาศ