ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุลรับทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor)

มอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ Innovation and Technology Leader และ คุณ มนสิช สาริกะภูติ Research and Innovation Center Director พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก บริษัท สยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด ได้เข้ามอบรางวัลทุนศาสตราภิชาน (SCG Chair Professor) ด้าน Cement-Building Materials ให้กับ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องในความรู้ ความเชี่ยวชาญ และผลงานทางด้านวิชาการที่ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมในด้านคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง

     รางวัลทุนSCG Chair Professor หรือทุนศาสตราภิชาน  เป็นทุนที่บริษัท Siam Cement Group (SCG)จัดขึ้น  เพื่อมอบให้เป็นเกียรติ และยกย่องผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้อุทิศตนเพื่องานวิชาการ เป็นตัวอย่างที่ดีของนักวิชาการ ในการนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ