อบรมฟรี!!! หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน”และ“การออกแบบฐานราก”

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด
จัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU 6 หน่วย
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หัวข้อ “การออกแบบฐานราก” PDU 6 หน่วย

วิทยากรให้เกียรติมาบรรยาย
รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ
ประธานกรรมการ
คุณวรพจน์ เพชรเกตุ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551

Categories: ประกาศ,ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์เก่า