อบรมสัมมนาออนไลน์ #ฟรี #PDUหัวข้อ “สรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว

อบรมสัมมนาออนไลน์ #ฟรี #PDU

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด

จัดการอบรม หัวข้อ “สรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคาร
เพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน”

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567
เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากรให้เกียรติมาบรรยาย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5634186064

Categories: ประกาศ