อบรม In-house Training หลักสูตร “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรม In-house Training หลักสูตร “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ในหัวข้อ “หลักการออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดเล็กด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า” และหัวข้อ “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว” วิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา