อาจารย์คนแรก ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow ด้านการเรียนการสอน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คนแรก ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะระดับ Senior Fellow ด้านการเรียนการสอน ตามกรอบ UK Professional Standard Framework (UK PSF) จากสถาบัน Advance HE ประเทศอังกฤษ

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า