อาจารย์ภาคฯโยธาได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้โครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง” ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาสที่ท่านได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง โครงการ “ Innovation of earth structures with cement-treated soils and development of design guidelines considering optimization and reliability-based analysis

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ