เชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี / เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจส่งผลงาน โครงการ Innovation for KMUTT Sustainability 2022 : “KMUTT SDGs Transformation Contest”

เนื่องด้วยสำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา (Hatch) ศูนย์จัดการด้านพลังงานเเละสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเเละชีวอนามัย (EESH)  เเละสำนักบริหาร    อาคารเเละสถานที่ จัดโครงการ Innovation for KMUTT Sustainability 2022 : “KMUTT SDGs Transformation Contest” จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี /เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจส่งผลงานนักศึกษานวัตกรรมในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ โครงการกิจกรรม หรือโปรเจคในรายวิชา เข้าประกวดการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาคม มจธ. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการก้าวไปสู่ SDGs Goal เเละส่งเสริมนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ดังนี้ 
  1. Values Innovation with Execution
  2. For KMUTT Sustainability 
  3. KMUTT Carbon Neutrality 2040 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Incubation Program โดย KMUTT Hatch พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ และแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเข้มข้น

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 11 ก.พ.65

นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมสูงสุด 15 ชั่วโมง
 
รายละเอียดการส่งโครงการและเงื่อนไขการรับสมัคร http://tiny.cc/tosmuz

Categories: ประกาศ