เปิดรับสมัคร ทุนเพชรโยธา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี มีศักยภาพ และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2566 ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท
วัตถุประสงค์ของทุน
1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด

ทุนการศึกษาเพชรโยธา
กำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุน
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้
– เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 864,000.- บาท โดยนักศึกษาที่รับทุนต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น
– ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 25,000.- บาท (เบิกเงินได้ตามที่จ่ายจริงและเป็นไปตามกรอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 600,000.- บาท

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาเพชรโยธา
1. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.0
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียนสูง

เงื่อนไข
1. มีเวลาเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปกติ
2. สำหรับหลักสูตรนอกเวลาราชการนักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น
3. ต้องรายงานความก้าวหน้าในทุกภาคการศึกษา และต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.5 ในทุกภาคการศึกษา
4. ปฏิบัติงานด้านวิชาการต่างๆ ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาฯ มอบหมาย
5. หากนักศึกษาผู้รับทุนลาออกจากการเป็นนักศึกษาโดยไม่พยายามศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะต้องชดใช้ทุนให้กับภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นจำนวน 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับไป
6. การตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

สมัครตั้งแต่
วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566
.
สมัครทุนเพชรโยธา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร. 02-470-9135

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ