เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์

เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนแจ้งหัวข้อปริญญานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา


กรุณาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1. ประกาศ เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์

2. แบบฟอร์มกรอกหัวข้อโปรเจค

3. SENIOR PROJECT MANUAL

4. THESIS SCORE

4.1 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนที่ปรึกษา

4.2 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนกรรมการ

5. บันทึกข้อความยืมหรือจ่ายเงิน CE

6. ใบขออนุมัติเบิก-จ่ายวัสดุ 

7. สรุปบทความ

7.1 FORMAT FOR INTERNATIONAL PROGRAM PAPER

7.2 FORMAT FOR THAI PROGRAM PAPER

8. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

8.1 คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2560

8.2 TEMPLATE FOR GRADUATE-LEVEL THESIS 2017 (ENGLISH VERSION) 

รูปเล่มใช้รูปแบบเดียวกับ วิทยานิพนธ์

1. ทุกหน้าที่มีคำว่า “วิทยานิพนธ์” ให้เปลี่ยนเป็น “ปริญญานิพนธ์” (ในไฟล์ MS Word ให้กดแป้นพิมพ์ Ctrl+H> Find waht:วิทยานิพนธ์ / Replace with:ปริญญานิพนธ์ และกด Replace All)
2. ปกนอก / ปกในและหน้าอนุมัติ
– ปรับเปลี่ยนตามชื่อปริญญาที่จะได้รับจากการศึกษา “ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” “ศาสตร” ไม่ใช่ “ศาสตร์”
– ในหน้าปกในและหน้าอนุมัติ ให้ระบุเฉพาะคำนำหน้า ชื่อ-สกุล
(ถ้าเป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีไม่ต้องลงเว็บวุฒิปริญญาตรี)
อ้างอิงจาก สนง.พัฒนาการศึกษาและบริการ 22/1/59, 30/5/59

9. ใบสำคัญรับเงิน 

10. ประชุมสรุปหัวข้อปริญญานิพนธ์
*กรณีนักศึกษาต้องการเบิกจ่ายค่าวัสดุการทำโปรเจค หากได้รับเอกสารเป็นชุด
(ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ฉบับสำเนาและต้นฉบับ ให้นำส่งธุรการทุกใบ)*

Categories: ประกาศ