แจ้งนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน (ในรูปแบบออนไลน์) ให้ครบ 2 หลักสูตร

แจ้งนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน (ในรูปแบบออนไลน์) ให้ครบ 2 หลักสูตร และผ่านตามเกณฑ์มาตราฐานที่มหาวิทยาลัยและคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนด ถึงจะได้รับ SAFETY CARD ในการไปใช้ในการเข้าทำงานในห้องปฏิบัติการ และโรงประลอง ในมจธ.
“ทั้งนี้สามารถติดต่อรับได้ที่ภาควิชาของนักศึกษาภายหลังการอบรมครบทั้ง 2 ครั้ง”
1.หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง : ของศูนย์ EESH
(ระยะเวลาอบรม 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564)
ที่ลิงค์ : http://tiny.cc/c8c2uz
โดยศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบและผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
2.หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
(ระยะเวลาอบรม 9 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564)
“โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมครั้งที่ 2 ให้ทราบอีกครั้ง

Categories: ประกาศ