แบบประเมินความพึงพอใจโครงการกีฬาโยธาสัมพันธ์ 2562

จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

คำชี้แจง
1. นักศึกษาจะต้องประเมินโครงการหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเรียบร้อย
2. หากนักศึกษาคนใดเข้าร่วมกิจกรรม แต่มิได้ประเมินกิจกรรมจะถือว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และไม่ได้ชั่วโมงกิจกรรมทั้งหมด

** กรุณากรอกข้อมูลภายใน วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 62 **

Categories: ประกาศ