แรกพบมดโยธาประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ

แรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2566 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จักภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงอาคารเรียน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่รวมถึงรุ่นพี่ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้น้องๆนักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 290 คน และได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566  เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)

Categories: กิจกรรมภาควิชา