โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ "EP.15 การควบคุมงานก่อสร้างของวิศวกรสนาม" - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี