โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Knowledge Management : KM)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมโยธา  (Knowledge Management : KM) ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) ชั้น 14 ห้อง V Space โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาเพื่อให้เกิดการสร้างพื้นที่ส่งเสริมการสื่อสารทั้งระหว่างบุคลากรสาย สนับสนุน และระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนกับผู้บริหารภาควิชาฯ ได้มีการพูดคุยและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเองและ สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของ บุคลากรสายสนับสนุนให้เติบโตและปรับตัวตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 ท่าน

Categories: กิจกรรมภาควิชา