โครงการสัมมนาและกิจกรรมต้อนรับ นศ.ใหม่โยธา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2566

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้จัดโครงการสัมมนาและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัฑิตศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  คณาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  และรุ่นน้อง  ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 25 – 26  กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Categories: กิจกรรมภาควิชา