โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 2″ (ปลูกป่าชายเลน)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด “โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 2″ เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และร่วมกันทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชมและสังคม ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร