โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 2 (ปลูกป่าชายเลน)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ซึ่งนักศึกษามีกำหนดการจัด
“โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรรมโยธา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 2”
เพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และร่วมกันทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชมและสังคม
ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ณ พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร และ มจธ. วิทยาเขตบางขุนเทียน

โดยมีกำหนดการหลัก ดังนี้
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
เวลา 15.00 – 17.00 น. กิจกรรมปลูกป่า ณ พื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
เวลา 9.00 – 16.30 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง

Categories: ประกาศ