โครงการ CEE Thailand Study Tour 2024

โครงการ CEE Thailand Study Tour 2024 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา KMUTT และ Department of Civil and Environmental Engineering – The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) โดยมีลักษณะเป็นโครงการระยะสั้นที่จัดขึ้นในประเทศไทย สาหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองของประเทศ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จะดำเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์การเรียนรู้ในที่ทางานจริงของประเทศไทย และมีโอกาสที่จะติดตามและศึกษาโครงการก่อสร้างที่สาคัญ นอกจากนี้ โครงการยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจากทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทางการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก The Hong Kong Polytechnic University เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 22 คน  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2567

Categories: ข่าวสาร