โครงการ “Civil ride on the road” 2561 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการ “Civil ride on the road” 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัด จัดกิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานในเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางมด ไปยังวิทยาเขตบางขุนเทียน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย และร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน อาทิเช่นกิจกรรมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนนักศึกษา กิจกรรมสร้างความรักและความภาคภูมิใจของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ KMUTT Green Heart กิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 412 คน

Categories: กิจกรรมภาควิชา,กิจกรรมเพื่อสังคม