โครงการ Workshop การยื่นขอสามัญวิศวกรโยธา จัดโดย ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด

โครงการWorkshop การยื่นขอสามัญวิศวกรโยธา จัดโดยชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ    วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และทีมงานมาบรรยาย ให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าโยธาและผู้ที่สนใจ ในวันเสาร์ที่ 15  มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้อง C04-202 ชั้น 2  อาคารวิศววัฒนะ  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า