ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โครงการ Active Recruitment
ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรอบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีดังนี้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มพิจารณาเเฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/2
** หมดเขตส่งแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/2 วันที่ 31 ม.ค. 61 **

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ตามระบบใหม่ TCAS

*คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร 
*Applicant Eligibility


** ลิ้งค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ส่งแฟ้มมาที่ภาควิชาฯ**

*การพิจารณาคัดเลือก*
1.พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
2.พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (คะแนนขั้นต่ำที่พิจารณาเท่ากับ 3.00) และ GPA แสดงรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(คะแนนขั้นต่ำที่พิจารณาเท่ากับ 3.00) หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ

*ขั้นตอนการพิจารณา*
1.ภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อ*ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์*ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชาและเฟซบุ๊คภาควิชา
และจะติดต่อกลับไปยังผู้มีสิทธิ์ฯทางอีเมลตามที่ได้ระบุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน
2.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
หรือหนังสือเดินทาง(สำหรับบุคคลต่างชาติ) เพื่อแสดงตนในวันสอบ
3.มหาวิทยาลัยจะประกาศ*รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี*
ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
4.ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถขอรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้ที่สำนักงานภาควิชาฯภายหลังวันที่ประกาศผลไปแล้ว 1 เดือน
5.กรุณาตรวจสอบ รอบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกำหนดการรับสมัครและการประกาศผลปีการศึกษา 2561
ตามระบบใหม่ TCAทางผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

*หมายเหตุ*
1.กรุณาตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน
2.กรณีนักเรียนสมัครผ่านสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาหากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ภาควิชาฯกำหนด
แฟ้มจะถูกส่งกลับไปที่สำนักงานส่วนคัดเลือกฯ
3. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มพิจารณาเเฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/2
4. นักเรียนที่ส่งแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/1จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมกับรอบที่ 1/2
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม    

1.หลักสูตรปกติ: นางสาวฐิติพร มะรังสี โทร. 02-470-9135    
อีเมล์ thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th 
สถานที่ส่งแฟ้ม: สนง.ภาควิชาวิศวกรรมโยธาอาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4

2.หลักสูตรนานาชาติ: นางสาวบุญนุช ศรีวรวรรณ์ โทร. 02-470-9307    
อีเมล์ boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th 
สถานที่ส่งแฟ้ม: สนง.โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3

Categories: ประกาศ