2B-KMUTT รุ่นที่ 16

โครงการ 2B-KMUTT เป็นเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับเยาวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตทั้งยังทำให้นักเรียนในระดับมัธยมได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 15 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 16 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 200 คน โดยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นักเรียนที่มาเข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมสังคม และได้เห็นสังคมในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้น้องๆนักเรียนได้ใช้กิจกรรมครั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเรียนด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นช่วงวันที่ 18 มีนาคม 2562 – 10 เมษายน 2562

Categories: ข่าวสาร