ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคว้าอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชวิศวกรรมศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF Index) ปี พ.ศ. 2560

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชากรรมวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชากรรมอาหาร คว้าอันดับ 1 ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (TRF Index) ปี พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)นอกจากนี้ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับที่ 1 มากที่สุด (4 กลุ่มสาขาวิชา จากทั้งหมด 6 กลุ่มสาขาวิชา) โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขาสืบค้นได้จากhttps://www.trf.or.th/trf-announcement/13137-trf-index-2560

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ