ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณประพาส เหลืองศิรินภา CE34

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณประพาส เหลืองศิรินภา CE34
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2536
ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2540

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง

Categories: ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า