admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 2 of 44
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566 ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี มีศักยภาพ และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2566 ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท วัตถุประสงค์ของทุน 1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ทุนการศึกษาเพชรโยธา กำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้ - เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด…
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก  คุณสุกฤต อนันตชัยยง คุณอัครเดช วัชรเขือนขันธ์คุณกิตติ สุขสว่าง และคุณปิติ มานิตกุล  จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างอาคาร O-NES TOWER” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี กรรมการและอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณศุภเกียรติ บุญมา บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณอินทนนท์ บุญวงศ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ คุณจตุพร พูลเกิด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานก่อสร้าง จาก 4 Generation แนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ และการทำงานในต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ ห้อง C04-202ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ที่มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจากายช่างสมพงษ์ บุญศิริ Senior Vice President นายช่างวณิช การุณยวนิช Assistant Manager นายช่างอำนาจ นามหอม นายช่างนพดล พรมวิชัยนายช่างราเมศวร์ สิ่งสิน และนายช่างกฤตธน กันทะโฮ้ง - Mining BU บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดบรรยายพิเศษ “การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการโครงการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเหมืองหงสา ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณธนาสันต์ นพคุณ และคุณภัทรวรรณ มาลัยศรี วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์   บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ภูเขา และ อุโมงค์ในดินอ่อน” ตามลำดับ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม การก่อสร้างและข้อพิจารณาสำหรับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่สายอีสาน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ ดร.ปริญญ์ มฤทุสาธร จากกรมทางหลวงและวิทยากรจาก บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณโอโชค ด้วงโสน วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์   บริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณาและการออกแบบดาดอุโมงค์” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม หน้าที่และรูปแบบดาดอุโมงค์ประเภทต่างๆ แนวคิดและข้อพิจารณาการออกแบบและก่อสร้างดาดอุโมงค์ ข้อพิจารณาแรงที่กระทำในกรณีต่างๆ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เทนคาต้าจีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering Talk 2: Geotechnical Innovations ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
Read More