admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 2 of 39
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 17 แบบฟอร์มตอบรับ ลิงก์ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ Civil Camp รุ่นที่ 17
Read More

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา  และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
Read More

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 Civil Engineering Camp 17th วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม 5 หรือ ม 6 หรือเทียบเท่า นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิได้รับ โควต้าการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ -กิจกรรมบรรยาย และ workshop โดย อาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา -เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา -ดูงานก่อสร้างนอกสถานที่ -กิจกรรมสันทนาการ -เข้าพัก ที่โรงแรม Heliconia House https://heliconiahouse.kmutt.ac.th รับสมัครถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าค่ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 กำหนดการ https://drive.google.com/.../19EgLpDYrEBAZ6v4U2Do.../view... สมัคร online และ ยื่น portfolio https://forms.gle/kPbmPDzEaQSaZD3Y9 สนับสนุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ ในงานเชิดขูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562-2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Lunar ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Read More

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก Institut de Technologie du Cambodge เข้าหารือความร่วมมือระหว่างITC-KMUTT เรื่องงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และเยี่ยมชมภาควิชาฯ โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์ของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม CIA ชั้น3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Read More

รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากบทความวิจัย เรื่อง “การทำนายประวัติเวลาความเครียดการคืบของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรไพลีนด้วยการทดสอบการคลายความเค้นที่เร่งด้วยอุณหภูมิ” แต่งโดย นาย รวิวาร เอกอินทุมาศ และ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Read More